Vernieuwde 5% regeling

Voor alle kopers die na 1 september 2003 de koop- en aannemingsoverkomst hebben getekend is er het één en ander veranderd t.a.v. vijfprocent regeling. Voorheen had de bouwer de tijd om binnen vijftien werkbare dagen de punten van het proces- verbaal op te lossen dit zijn nu drie maanden geworden.

De regeling is nu als volgt.

1.    Oplevering, opmaken van het proces verbaal van oplevering.
2. Drie maanden de tijd om de punten van oplevering af te werken.
3. Voor einde van de drie maanden moet gereageerd worden als niet alle punten van de oplevering zijn opgelost.
4. Er moet gereageerd worden op grond van artikel 262, van boek 6 Burgerlijk Wetboek.

Dit artikel zegt:

Exceptio non adimpleti contractus: Art 262 (6.5.4.2) -
1. Komt één der partijen haar verbintenis niet na, dan is de wederpartij bevoegd de nakoming van haar daartegenover staande verplichtingen op te schorten. (3:290; 6:52; 7A:1612)
2. In geval van gedeeltelijke of niet behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegelaten, voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

5.    Aangeven wel bedrag in het depot moet blijven. (lid 2).
6. Aangeven de bouwkundige opleverings klachten en of tekortkomingen.
7. Tevens de klachten of tekort komingen die na bewoning naar voren zijn gekomen.
8. Het aanhangig maken van de klachten.
9. € 45,-- storten inclusief B.T.W.
10. Tegenpartij krijgt gelegenheid te reageren.
11. Mondelinge behandeling in de woning.
12. Uitspraak van het scheidsgerecht is bindend.


Geschillen zoals over grondoppervlakte en bouwtijd kunnen niet in behandeling worden genomen.