Meer zekerheid bij de aankoop van een nieuwe woning.

K.W.Z. heeft de afgelopen jaren veel projecten begeleid en kopers bijgestaan bij de oplevering van hun woning. Door K.W.Z. wordt samengewerkt met het bestuur van een vereniging van huiseigenaren, bestaand dan wel in oprichting, om de kopers meer zekerheid te geven omtrent een goede oplevering van hun huis.

Opleveringen van woningen in verschillende delen.

K.W.Z. kwam tot de ontdekking dat niet alleen de opleveringsdag zeer belangrijk is, maar ook de periode daarvoor en daarna. De door K.W.Z. ontwikkelde methode splitst de oplevering in een voorinspectie, oplevering en begeleiding van de 5% regeling. Voorinspectie wordt gehouden tijdens de bouw. Bij eventuele onregelmatigheden, die K.W.Z. of de koper constateert in de woning, wordt de bouwer door K.W.Z. verzocht deze te verhelpen. In sommige gevallen wordt tijdens de bouw foto's gemaakt, om later terug te kunnen kijken hoe leidingen e.d. aangelegd zijn, maar ook om zaken te registreren die tijdens de bouw zijn fout gegaan. Zoals de foto hiernaast waar het gat voor de afzuiging een aantal keren verkeerd is geboord.

De oplevering is de overdracht van de woning van de contractpartij naar de koper. Tijdens de overdracht wordt een technische controle uitgevoerd en een proces-verbaal van oplevering opgemaakt. Hierin worden alle zaken vermeld die nog hersteld, verbeterd of vernieuwd dienen te worden.

Wat kan K.W.Z. voor u als kopers betekenen.

Wij verzorgen een voorinspectie tijdens de bouw van de woning. Deze voorinspectie wordt op een willekeurig tijdstip uitgevoerd. Wanneer men er bij aanwezig wil zijn, graag een belletje voor een afspraak. Vaak willen kopers persoonlijk graag zaken bespreken in hun woning, waar dan de gelegenheid voor is. De rapportage hiervan wordt mondeling ter kennis gebracht aan de kopers, of op een ledenvergadering door diegene die de voorinspectie verzorgt, zodat ook vragen van de kopers beantwoord kunnen worden. Vervolgens zit in deze prijs de oplevering en keuring van de woning met schriftelijke rapportage. Verder wordt bij de oplevering de mechanische ventilatie met de daarvoor speciale apparatuur gemeten, alsmede het gehele elektra net.

In de periode van drie maanden, van de vijf procent regeling, wordt elke koper afzonderlijk bezocht en de zaken van het proces-verbaal van oplevering nagelopen. Tevens wordt de schriftelijke afhandeling verzorgd van de 5% regeling voor elke koper afzonderlijk.

U kunt natuurlijk ook alleen voor een oplevering en een nacontrole kiezen.

Mocht een koper een keuken na de oplevering laten plaatsen, dan wordt deze ook achteraf opgeleverd. Tevens wordt nadien bij een motorloze afzuigkap de mechanische ventilatie opnieuw ingeregeld in de woning. I.v.m. de garantie op de woning wordt een schriftelijke rapportage van de gemeten waarden afgegeven voor de garantie op de vochthuishouding in de woning.

Door ons bureau wordt zonder kosten in rekening te brengen, waar nodig de koper begeleidt bij een zaak voor het scheidsgerecht conform garantieregeling van het G.I.W. waaronder de woningen zijn gekocht. Ons bureau zorgt er tevens voor dat er een persoonlijke begeleiding plaatsvindt, zoals de presentatie op een informatie avond, verslaglegging op ledenvergaderingen en het beantwoorden van eventuele vragen, oplevering, na controle en verzorging van de 5% regeling in de drie maanden periode. Doel hiervan is dat de begeleider volledig op de hoogte is van alle lopende zaken, eventuele zaken die tijdens oplevering zijn afgesproken en de nazorg tot eventuele scheidsgerecht / bindend advies van het G.I.W.

Voorbeelden van gebreken die K.W.Z. constateert kunt u zien op de volgende foto's.

Veluxdakraam te laag geplaatst. Hoekaansluiting open getrokken. Stucwerk laat los van natte ondergrond.
Voegwerk slecht uitgevoerd. Van hangzijde is sluitzijde gemaakt. Geen verzonken spijkers gebruikt voor de glaslatten,
gevolg roestvorming.

Door K.W.Z. wordt de koper bijgestaan bij het opmaken van het proces-verbaal. K.W.Z. meet met daarvoor bestemde apparatuur de capaciteit van de mechanische ventilatie. Zij controleert het gehele elektranet in de woning en verder een gehele bouwtechnische keuring van de woning. In een periode van drie maanden krijgt de bouwer dan de tijd de in het proces-verbaal vermelde zaken uit te voeren.

Zijn er zaken die niet binnen de aangegeven periode zijn uitgevoerd dan moet, binnen 10 dagen, schriftelijk worden gereageerd bij de contractpartij en de notaris. Deze houdt dan de 5%, of een deel hiervan, van de koopsom vast in het depot. K.W.Z. ondersteunt dan hierbij de koper. In de drie maanden na oplevering, de onderhoudstermijn, kunnen eventuele verborgen gebreken voor herstel gemeld worden bij de contractpartij. Hieronder vallen bijvoorbeeld niet: krimpscheuren, beschadigingen van sanitair, glasbreuk en beschadigingen van behang. Tenslotte gaat drie maanden na oplevering de garantietermijn in.

Bovenstaande geeft een kort overzicht. Op een informatieavond, wordt uitvoerig ingegaan op deze zaken. Wanneer u een informatieavond wenst voor u en uw toekomstige buren kunt u contact met ons opnemen om een afspraak te maken.

Verenigingen van huiseigenaren

Veel huiseigenaren hebben een vereniging van huiseigenaren opgericht, om samen verschillende zaken te kunnen aanpakken. Op dit moment bestaan er ongeveer 6000 van dergelijke verenigingen.
Voordelen hiervan zijn legio zoals:

Door veel eigenaren wordt wel eens gedacht om een vereniging op te richten, maar vaak is de vraag wie maakt een begin. K.W.Z. start vaak met een individuele koper om e.e.a. op gang te brengen.

Mechanische ventilatie in uw woning.

In uw woning komt een mechanisch ventilatie systeem of een mechanisch ventilatie systeem met een warmte terugwin unit. Bovendien zijn er installaties waaraan een luchtverwarming is gekoppeld. Deze installaties zorgen er voor dat er doorlopend frisse lucht in uw woning wordt geblazen en voeren de gebruikte en verontreinigde lucht af. Dat deze ventilatieapparaten zeer belangrijk zijn voor uw woning en uw gezondheid, zal u duidelijk zijn. Bij veel kopers is een mechanische ventilatie vrijwel onbekend. De mechanische ventilatie in de woning kan worden gebruikt voor afzuiging boven het kookgedeelte in de keuken. Veel kopers ervaren een afzuigkap met motor als niet prettig, zoals geluidsoverlast en het wordt zo snel vet en vies in de afzuigkap. Ook hiervoor heeft K.W.Z. een oplossing gevonden en wordt u op een informatie avond door een dia getoond. De mechanische ventilatie zal door K.W.Z. gemeten worden met geijkte apparatuur, zodat gekeken kan worden of uw nieuwe ventilatie aan de normen die daar voor staan voldoet.

Informatie verstrekking.

Door K.W.Z. wordt, al dan niet in samenwerking met een vereniging van huiseigenaren, of een vereniging in oprichting, en daarvan de initiatiefnemers, een informatieavond georganiseerd. Op deze avond wordt aandacht besteed aan vele zaken die in de woning komen. Waarvoor dienen verschillende zaken in en om de woning en wat kan ik zelf wel doen of wat moet ik laten doen. Ook worden er vragen van de kopers beantwoord. Verder worden demonstraties gegeven om aan de kopers te laten zien welke mogelijkheden er zijn om straks in hun nieuwe woning e.e.a. aan te passen of te veranderen.

Wel gekocht niet gekregen.

Het komt nogal eens voor dat tijdens de bouw van de woning een aantal zaken anders worden uitgevoerd dan staat aangegeven, in de technische omschrijving of kopersinformatie. In eerste instantie is het van het grootste belang te kijken naar de kopersinformatie, technische omschrijving of het bestek. Deze moeten deel uitmaken van de koop- en aannemings overeenkomst. In het bijzonder moet worden gekeken hoe deze stukken tot elkaar behoren. Zijn deze stukken geparafeerd en maken deze deel uit van de contractstukken. Zo liggen de verhoudingen tussen de koper van een woning, bouwer en contractpartij zeer verschillend.

Er bestaan vele situaties zoals koper, project ontwikkelaar en een bouwer. De koper heeft van de project ontwikkelaar gekocht, dus dat is zijn contract partij. De project ontwikkelaar heeft een contract met de bouwer, dus deze twee hebben ook een contract. De koper koopt uiteindelijk een tweedehands woning. Worden er nu andere zaken in de woning uitgevoerd dan voorkomen in het verkoopboek, moet ten eerste worden gekeken hoe staat het verkoopboek tot de koper en contractpartij. Maakt het boek deel uit van de contractstukken? Dan komt het volgende om de hoek kijken, is de verandering kwalitatief minder dan wat nu wordt gebouwd? Als een gevel bekleding uitgevoerd zou gaan worden in Red Ceder en nu wordt er Trespa op aangebracht, kan men stellen dat dit kwalitatief gelijk is aan elkaar. In dit geval hebben wij te maken met een leveringsgeschil. Naast het leveringsgeschil met de contractpartij spelen ook nog een aantal andere zaken een rol. Hierbij moet gedacht worden aan de architect van de woningen, de aanvraag van de bouwvergunning en de schoonheidscommissie van de gemeente.
Al deze instanties hebben te maken met wijzigingen aan de woning anders dan staan aangegeven. Hebben al deze instanties hun goedkeuring gegeven wordt het bijzonder moeilijk dit terug te draaien. Komt er ook nog bij dat men geen contract heeft met de bouwer en dus altijd moet handelen via een derde partij. Dus bij een tweedehands woning wordt het nog moeilijker dergelijke zaken terug te draaien.

Geschillen met de contractpartij zijn in drie hoofdonderdelen terug te brengen.

1. Bouwkundige zaken.
2. Leveringsgeschillen.
3. Esthetische geschillen.

Wat bouwkundige zaken betreft is het vrij eenvoudig. Er zijn vele voorschriften waaraan het bouwwerk moet voldoen. Mocht men daar helemaal niet uitkomen, kan men naar de raad van arbitrage voor de bouwbedrijven te Utrecht.

Wat leveringsgeschillen betreft kan het wat ingewikkelder worden. In eerste instantie is het van belang te bekijken of het kwalitatief minder is dan wordt geleverd. Is de kwaliteit minder zal moet worden aangetoond dat het minder is. Komt men er niet uit kan men een civiele procedure beginnen en naar de kantonrechter stappen. Ik heb iets geleverd gekregen dat kwalitatief minder is of kwalitatief gelijk maar een ander aanzien. Vaak gaan de kosten van het geding hoger uitpakken dan het behaalde resultaat. Natuurlijk zijn er zaken die succes vol aangepakt kunnen worden.

Tenslotte het esthetische verhaal wat is mooi en wat is niet mooi. Om hier een uitspraak van een rechter te krijgen wordt haast onmogelijk. Wij hebben het dan ook over uitsluitend esthetische zaken.

Als voorbeeld, een woning wordt op de kavel gebouwd en staat 75 centimeter naar achteren ten opzichtte van alle andere woningen. De tuin voor de woning is nu 75 centimeter groter en de tuin achter de woning nu 75 centimeter kleiner. De oorzaak van de vergissing komt niet boven water. De bouwer heeft tijdens het uitzetten zich vergist en de gemeente heeft de vergissing ook niet ontdekt. Dat men zich vergist, is verscholen in het feit dat de woning een erker aan de voorzijde heeft. Wat moest nu worden aangehouden de voorzijde van het hoofdgebouw of de voorzijde van de erker. Dit is al een twistpunt.
Nu moest worden aangetoond wat de waarde vermindering is van de woning. Het enige wat duidelijk werd is dat men staande in de erker minder goed de straat kon uitkijken dan wanneer de woning op de juiste plaats had gestaan. Wat voor waarde vermindering geeft dit aan de woning? Tenslotte hebben de kopers van de woning een bos bloemen van de gemeente gekregen.

K.W.Z. heeft een aantal tips voor uw nieuwe woning op een rijtje gezet.

LET OP: Wij leveren alleen nieuwbouwwoningen op in onze regio, klik op de wereldbol om te zien of uw huis in onze regio valt.

Wat zijn de kosten

Voor Individuele begeleiding voor 1 tot 5 woningen uit een project kunt u kiezen uit:

- 1 voorinspectie tijdens de bouw, oplevering en na-controle binnen 3 maanden na oplevering i.v.m. 5% regeling. € 245,00

- Alleen de oplevering en na-controle binnen 3 maanden na oplevering i.v.m. 5% regeling. € 185,00

- Voorschouw, oplevering en na-controle binnen 3 maanden na oplevering i.v.m. 5% regeling. € 285,00

Bij 5 woningen of meer in een project kunt u kiezen uit:

(niet gebonden aan het aantal opleveringen per dag)

- 1 voorinspectie tijdens de bouw, oplevering en na-controle binnen 3 maanden na oplevering i.v.m. 5% regeling. € 235,00

- Alleen de oplevering en na-controle binnen 3 maanden na oplevering i.v.m. 5% regeling. € 175,00

Voor vrijstaande en twee onder één kap nieuwbouwwoningen kunt u kiezen uit:

- 1 voorinspectie tijdens de bouw, oplevering en na-controle binnen 3 maanden na oplevering i.v.m. 5% regeling. € 290,00

- Alleen de oplevering en na-controle binnen 3 maanden na oplevering i.v.m. 5% regeling. € 230,00

- Voorschouw, oplevering en na-controle binnen 3 maanden na oplevering i.v.m. 5% regeling. € 330,00

Aanmelden!